ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ

តាមរយៈការចុះឈ្មោះនេះ អាជីវកម្ម/អង្គការលោកអ្នក ប្តេជ្ញាចិត្តថានឹង

  • (១) បញ្ឈប់ការផ្តល់ថង់/ប្រអប់/ដបប្លាស្ទិកដោយគិតថ្លៃដល់អតិថិជនរបស់អ្នក នៅក្នុងសប្ហាហ៍នៃការប្រារព្ធទិវាបរិស្ថាន ថ្ងៃទី០៤-១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (ដោយសារទិវាបរិស្ថាន នឹងប្រារព្វនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា)

  • (២) បញ្ឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវការការផ្តល់ថង់/ប្រអប់/ដបប្លាស្ទិកដោយមិនគិតថ្លៃ ដល់អតិថិជនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល៣ខែបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ និង

  • (៣) ត្រួតពិនិត្យទម្លាប់ប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិក ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយការប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែមរបស់ខ្លួនតាមអនឡាញ និងនៅទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ប្រសិនបើមាន សូមផ្តល់ការប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែម និងបច្ចុប្បន្នភាពកម្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកជាទៀងទាត់។

Upload Your Logo

មន្រ្តីសម្រាប់ទាក់ទង:

សម្គាល់៖
- លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ www.togetherreduceplastic.com ឬ www.moe.gov.kh
- ការប្តេជ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយប្លាស្ទិក គឺជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័រនេះ។
មិនតែប៉ុណ្តោះ ក្រសួងបរិស្ថាននិងសាធារណជនទូទៅ អាចធ្វើការតាមដានពីការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ។