ព័ត៌មានអាជីវកម្មនិងអង្គការដែលបានចូលរួម

ស្លាកសញ្ញាអាជីវកម្ម:

ឈ្មោះអាជីវកម្ម / អង្គការ:

សារអេឡិចត្រូនិច: legal@thaliashospitality.com

អាសយដ្ឋាន:

គេហទំព័រ: https://topaz-restaurant.com/

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក:

សមិទ្ធផលរបស់អ្នកកន្លងមក: