ព័ត៌មានអាជីវកម្មនិងអង្គការដែលបានចូលរួម

ស្លាកសញ្ញាអាជីវកម្ម:

ឈ្មោះអាជីវកម្ម / អង្គការ: Creal Cambodia

សារអេឡិចត្រូនិច: cam.chhaingorn@gmail.com

អាសយដ្ឋាន: PhnomPenh

គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/crealcambodia/?modal=admin_todo_tour

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក:

សមិទ្ធផលរបស់អ្នកកន្លងមក: